Affiche Fullmetal Alchemist - La Vengeance de Scar

Casting de Fullmetal Alchemist - La Vengeance de Scar

Film de (2022)

Réalisateurs Fullmetal Alchemist - La Vengeance de Scar

Scénaristes Fullmetal Alchemist - La Vengeance de Scar

Hiromu Arakawa
Fumihiko Sori
Takeshi Miyamoto

Producteurs Fullmetal Alchemist - La Vengeance de Scar

Ryûji Abe
Julie K. Fujishima
Kazuya Hamana
Yoshiro Hosono
Hiroyuki Ikeda
Atsuhiro Iwakami
Kei Morita
Shinji Nakano
Masami Takahashi
Mitsuru Uda
Yumiko Yoshihara

Distributeurs Fullmetal Alchemist - La Vengeance de Scar

Netflix